Temple Pedia

God By Search

States Of India

 • Odisha
 • Andhra Pradesh
 • Assam
 • Australia
 • Bangladesh
 • Bihar
 • Burma / Myanmar
 • Cambodia
 • England
 • Fiji
 • Goa
 • Gujarat
 • Haryana
 • Himachal Pradesh
 • Indonesia
 • Jammu & Kashmir
 • Jammu and Kashmir
 • Jharkhand
 • Karnataka
 • Kerala
 • Madhya Pradesh
 • Maharastra
 • Malaysia
 • Mannar
 • Mauritius
 • Nepal
 • NewDelhi
 • Northern Sri Lanka
 • Oman
 • Pakistan
 • Pondicherry
 • punjab
 • rajasthan
 • Singapore
 • Sri Lanka
 • Tamil Nadu
 • Thailand
 • Tirukkayilaayam
 • Tripura
 • U.K
 • U.S.A
 • Uttar pradesh
 • Uttarakhand
 • Vinnulagam
 • West Bengal

Nathan Kovil

Nathan Kovil
City : Thanjavur
Category : 108 Divya Desam
Nathan Kovil, Kumbakonam,Thanjavur, Tamil Nadu.

Uppiliappan Temple

Uppiliappan Temple
City : Thanjavur
Category : 108 Divya Desam
Uppiliappan Temple ,Thirunageswaram, Thanjavur , ..

Tirucherai Saranathan Temple

Tirucherai Saranathan Temple
City : Thanjavur
Category : 108 Divya Desam
Tirucherai Saranathan Temple, Thiruvarur, Tamil Na..

Hara Saabha Vimocchana Perumal Temp..

Hara Saabha Vimocchana Perumal Temple
City : Thanjavur
Category : 108 Divya Desam
Hara Saabha Vimocchana Perumal Temple, Thirukandiy..

Appakkudathaan Perumal Temple

Appakkudathaan Perumal Temple
City : Thanjavur
Category : 108 Divya Desam
Appakkudathaan Perumal Temple , Tirupernagar, Tami..

Sundararaja Perumal Temple

Sundararaja Perumal Temple
City : Trichi
Category : 108 Divya Desam
Sundararaja Perumal Temple , Tiruchirapalli,Tamil ..

Pundarikakshan Perumal Temple

Pundarikakshan Perumal Temple
City : Trichi
Category : 108 Divya Desam
Pundarikakshan Perumal Temple , Thiruvellarai, Tir..

Uthamar Kovil

Uthamar Kovil
City : Trichi
Category : 108 Divya Desam
Uthamar Kovil - Sri Purushothaman Temple,Trichy,Ta..

Dwarkadhish Temple

Dwarkadhish Temple
City : Dwarka
Category : 108 Divya Desam
Dwarkadhish Temple ,Dwarka,Gujarat

Devaadi Raja Perumal Temple

Devaadi Raja Perumal Temple
City : Nagapattinam
Category : 108 Divya Desam
Devaadi Raja Perumal Temple, Therazhundur,Nagapatn..